Llandrich-Feixas

Sol·licitud de pressupost


El titular de l'activitat és
Una persona física
Una Societat Civil o Comunitat de bens
Una Societat Limitada
Una altre

Realitzeu l'activitat:
En un local pel qual pagueu lloguer
En un local de propietat
No realitzo cap activitat dins un local

La vostra empresa disposa de personal assalariat?
No es disposa de personal assalariat
Màxim fins a 2 treballadors
Màxim fins a 5 treballadors
Una altre quantitat

En el decurs d'un mes, sumant les factures emeses i les rebudes, en teniu
Únicament necessito assessorament comptable i tancament de l'exercici
No arriben a 50 factures emeses i rebudes
Entre 50 i 100 factures emeses i rebudes
Entre 100 i 200 factures emeses i rebudes
Una altre quantitat

Feu operacions amb països de la Comunitat Econòmica Europa?
Escriu un numero d'operacions:

Quina activitat realitzeu?
Activitat industrial, necessiteu taller, fàbrica o similar
Activitat empresarial com instal·lador, paleta, pintor, etc.
Activitat professional lliberal, arquitecte, advocat, enginyer, etc.
Descriu breument la vostra activitat

Esteu tributant pel sistema de mòduls?

No

Gràcies per l'oportunitat que ens doneu de presentar-vos un pressupost. En breu el rebreu facilitat-nos les dades següents:

Nom de l'empresa i persona de contacte:

Email:

Telèfon de contacte:


D’acord amb l’establert per la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment/consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular LLANDRICH FEIXAS, S.L., que puguin ser utilitzats amb la finalitat de tractament de les dades de caràcter personal que siguin obtinguts a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l’empresa amb el contacte amb el sol·licitant, i enviament de bolletins publicitaris. Les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment. Declaro així mateix, estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercici al domicili social de LLANDRICH-FEIXAS, S.L., en Cr. La Llibertat, 47-49 Bxos-17820, Banyoles (Girona) o enviant un correu electrònic a tere@llandrich-feixas.com.