Llandrich-Feixas

Responsabilitat civil

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

DADES DEL CLIENT

Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:

SITUACIÓ DEL RISC

Adreça:
Població:

CAPITALS A ASSEGURAR

Explotació:
Patronal:
Productes / post treballs:
Facturació anual:
Nombre de treballadors:
Contractació de treballadors d'ETT:
Descripció:
Es fan treballs a l'exterior, al domicili dels clients?:
En cas d'exportació dels productes, indicar àmbit geogràfic: Espai Econòmic Europeu
EUA / Canadà / Mèxic
Resta del mòn
Tipus de productes comercialitzats, i tipus de client final: Majorista
Minorista
Es fa unió i mescla de productes (fabricació d'embotits, per exemple):

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment/consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L., que puguin ser utilitzades amb la finalitat d'aquest fitxer, el qual està destinat a recollir les dades de caràcter personal que siguin obtingudes a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l'empresa. Les seves dades podran ser cedides, sempre protegint-les adequadament, a entitats asseguradores. Declaro així mateix estar informat sobre els drets d'Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició que podré exercir al domicili social de A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L. en C/ LA LLIBERTAT, 47-49 - 17820, BANYOLES (Girona) o enviant un correu electrònic a tere@llandrich-feixas.com.

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades